صفحه اول تماس با ما RSS قالب وبلاگ
ضد سیستم4.5.1
myfc.ir
علیرضا 1393/8/25
علیرضا 1393/8/14

ضد سیستم ۴۵۱ اگر استراتژی حریف دفاع باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف ابری ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی سیستم حریف
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۵۱ ا۲ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۳۳ a2 پرس
۳۵۲ ا۲ پرس
مشابه
۴۵۱ a1
451 ا۴ دفاع
۴۴۲ ا۴ دفاع
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۴۲ ا۲ دفاع
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۴ سانتر
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۴ پرس
۴۵۱ a2
451 ا۴ دفاع ۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۵۱ a4 دفاع
۴۳۳ ا۴ سانتر
۴۵۱ a1 دفاع
۴۳۳ ا۴ پرس
۴۵۱ a3
451 ا۱ دفاع
مشابه
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۴۲ ا۲ دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر
۴۴۲ a1 دفاع
۴۴۲ ۱a دفاع
۳۵۲ ا۲ پرس
۴۵۱ a4

ضد سیستم ۴۵۱ اگر استراتژی حریف پرس باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف ابری ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی سیستم حریف
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۳دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۵۱ ا۱دفاع
۴۵۱ a1
451 ا۴ دفاع ۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۴۲ ا۲ دفاع
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۵۱ a2
451 ا۴ دفاع
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۵۱ a4 دفاع
۴۳۳ ا۴ سانتر
۴۵۱ a4 دفاع
۴۳۳ ا۴ پرس
۴۵۱ a3
451 ا۱ دفاع
مشابه
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر
۴۴۲ a3 دفاع
۴۳۳ ا۳ پرس
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۵۱ a4
 ضد سیستم ۴۵۱ اگر استراتژی حریف حمله باشه :
ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف ابری ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی سیستم حریف
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۱سانتر
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۳دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۲ پاس کوتاه
۴۵۱ a1
451 ا۴ دفاع
۴۴۲ ا۲ دفاع
۴۳۳ ا۱سانتر
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۴۲ ا۲ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۲ پاس کوتاه
۴۵۱ a2
451 ا۴ دفاع
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱سانتر
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۵۱ a4 دفاع
۴۳۳ ا۴ سانتر
۴۵۱ a4 دفاع
۴۳۳ ا۴ پرس
۴۳۳ ا۲ پاس کوتاه
۴۵۱ a3
451 ا۱ دفاع
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۳ سانتر
۴۴۲ a1 دفاع
۴۳۳ ا۳ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۲ پاس کوتاه
۴۵۱ a4

 ضد سیستم ۴۵۱ اگر استراتژی حریف پاس بلند باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف ابری ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی سیستم حریف
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۱سانتر
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۳دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۲ پاس کوتاه
۴۵۱ a1
451 ا۴ دفاع
۴۴۲ ا۲ دفاع
۴۳۳ ا۱سانتر
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۴۲ ا۲ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۲ پاس کوتاه
۴۵۱ a2
451 ا۴ دفاع
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱سانتر
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۵۱ a4 دفاع
۴۳۳ ا۴ سانتر
۴۵۱ a4 دفاع
۴۳۳ ا۴ پرس
۴۳۳ ا۲ پاس کوتاه
۴۵۱ a3
451 ا۱ دفاع
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۳ سانتر
۴۴۲ a1 دفاع
۴۳۳ ا۳ پرس$
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۲ پاس کوتاه
۴۵۱ a4

 ضد سیستم ۴۵۱ اگر استراتژی حریف پاس کوتاه  باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف ابری ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی سیستم حریف
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۱سانتر
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۳دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۲ پاس کوتاه
۴۵۱ a1
451 ا۴ دفاع
۴۴۲ ا۲ دفاع
۴۳۳ ا۱سانتر
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۴۲ ا۲ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۲ پاس کوتاه
۴۵۱ a2
451 ا۴ دفاع
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱سانتر
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۵۱ a4 دفاع
۴۳۳ ا۴ سانتر
۴۵۱ a4 دفاع
۴۳۳ ا۴ پرس
۴۳۳ ا۲ پاس کوتاه
۴۵۱ a3
451 ا۱ دفاع
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۳ سانتر
۴۴۲ a1 دفاع
۴۳۳ ا۳ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۲ پاس کوتاه
۴۵۱ a4

ضد سیستم ۴۵۱ اگر استراتژی حریف ضد حمله  باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف ابری ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی سیستم حریف
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۱سانتر
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۳دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۲ پاس کوتاه
۴۵۱ a1
451 ا۴ دفاع
۴۴۲ ا۲ دفاع
۴۳۳ ا۱سانتر
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۴۲ ا۲ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۲ پاس کوتاه
۴۵۱ a2
451 ا۴ دفاع
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱سانتر
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۵۱ a4 دفاع
۴۳۳ ا۴ سانتر
۴۵۱ a4 دفاع
۴۳۳ ا۴ پرس
۴۳۳ ا۲ پاس کوتاه
۴۵۱ a3
451 ا۱ دفاع
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۳ سانتر
۴۴۲ a1 دفاع
۴۳۳ ا۳ پرس$
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۲ پاس کوتاه
۴۵۱ a4

ضد سیستم ۴۵۱ اگر استراتژی حریف سانتر باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف ابری ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی سیستم حریف
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۱سانتر
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۳دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۲ پاس کوتاه
۴۵۱ a1
451 ا۴ دفاع
۴۴۲ ا۲ دفاع
۴۳۳ ا۱سانتر
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۴۲ ا۲ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۲ پاس کوتاه
۴۵۱ a2
451 ا۴ دفاع
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱سانتر
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۵۱ a4 دفاع
۴۳۳ ا۴ سانتر
۴۵۱ a4 دفاع
۴۳۳ ا۴ پرس
۴۳۳ ا۲ پاس کوتاه
۴۵۱ a3
451 ا۱ دفاع
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۳ سانتر
۴۴۲ a1 دفاع
۴۳۳ ا۳ پرس$
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۲ پاس کوتاه
۴۵۱ a4

موفق باشید

alinet.samenblog.com

برچسب ها:

| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 5