صفحه اول تماس با ما RSS قالب وبلاگ
ضد سیستم3.5.2
myfc.ir
علیرضا 1393/8/25
علیرضا 1393/8/14

ضد سیستم ۳۵۲ اگر استراتژی حریف دفاع باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف آفتابی ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی
سیستم حریف
۴۵۱ ا۱ دفاع ۴۵۱ ا۳دفاع ۴۳۳ ا۳ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ a1 دفاع

۳۵۲ a1
451 ا۱ دفاع ۴۵۱ ا۳ دفاع ۴۳۳ ا۳ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۴ دفاع

۳۵۲ a2
451 ا۱ دفاع ۴۵۱ ا۳ دفاع ۴۳۳ ا۳سانتر ۴۳۳ ا۳ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع

۳۵۲ a3
451 ا۳ دفاع
۴۵۱ a1  دفاع
۴۵۱ a3 دفاع
۴۵۱ a1  دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع

۳۵۲ a4

ضد سیستم ۳۵۲ اگر استراتژی حریف پرس باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف آفتابی ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی سیستم حریف
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۵۱ ا۱دفاع
۴۵۱ ا۱دفاع ۴۳۳ ا۳ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۳ دفاع
۳۵۲ a1
451 ا۱ دفاع
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۵۱ ا۳ دفاع ۴۳۳ ا۳ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۳ دفاع
۳۵۲ a2
451 ا۱ دفاع
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۵۱ ا۳ دفاع ۴۳۳ ا۳سانتر ۴۳۳ ا۳ پرس
۴۴۲ ا۳ دفاع
۳۵۲ a3
451 ا۴ دفاع ۴۵۱ ۴a دفاع ۴۳۳ ا۳ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۳ دفاع
۳۵۲ a4

ضد سیستم ۳۵۲ اگر استراتژی حریف حمله باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف آفتابی ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی
سیستم حریف
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر
۴۵۱ ا۱دفاع
۴۳۳ ا۳ پرس
۴۳۳ ا۳ سانتر
۳۴۳ ا۴ سانتر
۴۳۳ ا۱ پرس
۳۵۲ a1
442 ا۲ دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر
۴۵۱ ا۲ دفاع
۴۳۳ ا۳ پرس
۴۳۳ ا۳ سانتر
۳۴۳ ا۴ سانتر
۴۳۳ ا۱ پرس
۳۵۲ a2
442 ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر
۴۵۱ ا۲ دفاع
۴۳۳ ا۳ پرس
۴۳۳ ا۳سانتر
۳۴۳ ا۴ سانتر
۴۳۳ ا۳ پرس
۳۵۲ a3
442 ا۱ دفاع
۴۵۱ a1  دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۵۱ a1  دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر
۳۴۳ ا۴ سانتر
۴۳۳ ا۱ پرس
۳۵۲ a4

ضد سیستم ۳۵۲ اگر استراتژی حریف ضد حمله باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف آفتابی ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی
سیستم حریف
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر
۴۵۱ ا۱دفاع
۴۳۳ ا۳ پرس
۴۳۳ ا۳ سانتر
۳۴۳ ا۴ سانتر
۴۳۳ ا۱ پرس
۳۵۲ a1
442 ا۲ دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر
۴۵۱ ا۲ دفاع
۴۳۳ ا۳ پرس
۴۳۳ ا۳ سانتر
۳۴۳ ا۴ سانتر
۴۳۳ ا۱ پرس
۳۵۲ a2
442 ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر
۴۵۱ ا۲ دفاع
۴۳۳ ا۳ پرس
۴۳۳ ا۳سانتر
۳۴۳ ا۴ سانتر
۴۳۳ ا۳ پرس
۳۵۲ a3
442 ا۱ دفاع
۴۵۱ a1  دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۵۱ a1  دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر
۳۴۳ ا۴ سانتر
۴۳۳ ا۱ پرس
۳۵۲ a4

ضد سیستم ۳۵۲ اگر استراتژی حریف پاس کوتاه باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف آفتابی ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی
سیستم حریف
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۴۲ ا۲ دفاع
۵۱ ا۳دفاع
۴۴۲ ا۲ دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۳۵۲ a1
451 ا۱ دفاع
۴۴۲ ا۲ دفاع
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۴ دفاع

۳۵۲ a2
451 ا۱ دفاع
۴۴۲  ا۳ دفاع
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۳سانتر ۴۳۳ ا۳ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع

۳۵۲ a3
451 ا۳ دفاع
۴۵۱ a1  دفاع
۴۵۱ a3 دفاع
۴۵۱ a1  دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر
۳۴۳ ا۳ سانتر
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع

۳۵۲ a4

ضد سیستم ۳۵۲ اگر استراتژی حریف پاس بلند باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف آفتابی ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی
سیستم حریف
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر
۴۵۱ ا۳دفاع
۴۳۳ ا۳ پرس
۴۳۳ ا۳ سانتر
۳۴۳ ا۴ سانتر
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ a1 دفاع

۳۵۲ a1
451 ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۳ پرس
۴۳۳ ا۳ سانتر
۳۴۳ ا۴ سانتر
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۴ دفاع

۳۵۲ a2
451 ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۳ پرس
۴۳۳ ا۳سانتر
۳۴۳ ا۴ سانتر
۴۳۳ ا۳ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع

۳۵۲ a3
433 ا۳ سانتر
۴۵۱ a1  دفاع
۴۳۳ ا۳ پرس
۴۵۱ a1  دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر
۳۴۳ ا۴ سانتر
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع

۳۵۲ a4

ضد سیستم ۳۵۲ اگر استراتژی حریف سانتر باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف آفتابی ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی
سیستم حریف
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۴۲ ا۲ دفاع
۵۱ ا۳دفاع
۴۴۲ ا۲ دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۳۵۲ a1
451 ا۱ دفاع
۴۴۲ ا۲ دفاع
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۴ دفاع

۳۵۲ a2
451 ا۱ دفاع
۴۴۲  ا۳ دفاع
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۳سانتر ۴۳۳ ا۳ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع

۳۵۲ a3
451 ا۳ دفاع
۴۵۱ a1  دفاع
۴۵۱ a3 دفاع
۴۵۱ a1  دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر
۳۴۳ ا۳ سانتر
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع

۳۵۲ a4

موفق باشید

alinet.samenblog.com

برچسب ها:

| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 11