صفحه اول تماس با ما RSS قالب وبلاگ
ضد سیستم3.4.3
myfc.ir
علیرضا 1393/8/25
علیرضا 1393/8/14

ضد سیستم ۳۴۳ اگر استراتژی حریف دفاع باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف آفتابی ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی
سیستم حریف
۴۵۱ ا۴ دفاع ۴۵۱ ا۳دفاع*
۴۵۱ ا۴ دفاع*
۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ a3 دفاع

۳۴۳ a1
451 ا۴ دفاع ۴۵۱ ا۳ دفاع*
۴۵۱ ا۱ دفاع *
۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۴ دفاع

۳۴۳ a2
451 ا۱ دفاع ۴۵۱ ا۳ دفاع ۴۳۳ ا۱سانتر ۴۳۳ ا۳ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع

۳۴۳ a3
451 ا۳ دفاع ۴۵۱ a3 دفاع*
۴۵۱ a1  دفاع*
۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع

۳۴۳ a4

ضد سیستم ۳۴۳ اگر استراتژی حریف پرس باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف آفتابی ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی سیستم حریف
۴۵۱ ا۴ دفاع*
۴۵۱ ا۳ دفاع*
۴۵۱ ا۴دفاع ۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۴۲ ا۲ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۳۴۳ a1
451 ا۴ دفاع ۴۵۱ ا۴ دفاع ۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۴۲ ا۲ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۳۴۳ a2
451 ا۱ دفاع ۴۵۱ ا۴ دفاع ۴۳۳ ا۱سانتر
۴۴۲ ا۲ دفاع
۴۳۳ ا۳ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۳۴۳ a3
451 ا۳ دفاع ۴۵۱ ۳a دفاع ۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۴۲ ا۲ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۳۴۳ a4

ضد سیستم ۳۴۳ اگر استراتژی حریف سانتر باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف ابری ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی سیستم حریف
۴۵۱ ا۴ دفاع ۴۵۱ ا۴دفاع*
۴۴۲ ا۳ دفاع*
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۳۴۳ a1
451 ا۴ دفاع ۴۵۱ ا۴ دفاع*
۴۴۲ ا۱ دفاع*
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۳۴۳ a2
451 ا۴ دفاع ۴۵۱ ا۳ دفاع*
۴۴۲ ا۱ دفاع*
۴۳۳ ا۱سانتر
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۳ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۳۴۳ a3
451 ا۳ دفاع ۴۵۱ ا۳ دفاع*
۴۴۲ ا۱ دفاع *
۴۳۳ ا۴ سانتر
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۳۴۳ a4

ضد سیستم ۳۴۳ اگر استراتژی حریف حمله باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف آفتابی ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی
سیستم حریف
۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ a1 دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۳۴۳ ا۱ سانتر
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ a1 دفاع

۳۴۳ a1
433 ا۱ سانتر  ۴۴۲ a1 دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۱ سانتر
۳۴۳ ا۱ سانتر
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۴ دفاع

۳۴۳ a2
433 ا۱ سانتر  ۴۴۲ a1 دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۱سانتر
۳۴۳ ا۱ سانتر
۴۳۳ ا۳ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع

۳۴۳ a3
433 ا۱ سانتر  ۴۴۲ a1 دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۱ سانتر
۳۴۳ ا۱ سانتر
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع

۳۴۳ a4

ضد سیستم ۳۴۳ اگر استراتژی حریف ضد حمله باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف آفتابی ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی
سیستم حریف
۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ a1 دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۳۴۳ ا۱ سانتر
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ a1 دفاع

۳۴۳ a1
433 ا۱ سانتر  ۴۴۲ a1 دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۱ سانتر
۳۴۳ ا۱ سانتر
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۴ دفاع

۳۴۳ a2
433 ا۱ سانتر  ۴۴۲ a1 دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۱سانتر
۳۴۳ ا۱ سانتر
۴۳۳ ا۳ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع

۳۴۳ a3
433 ا۱ سانتر  ۴۴۲ a1 دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۱ سانتر
۳۴۳ ا۱ سانتر
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع

۳۴۳ a4

ضد سیستم ۳۴۳ اگر استراتژی حریف  پاس بلند باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف آفتابی ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی
سیستم حریف
۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ a1 دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۳۴۳ ا۱ سانتر
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ a1 دفاع

۳۴۳ a1
433 ا۱ سانتر  ۴۴۲ a1 دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۱ سانتر
۳۴۳ ا۱ سانتر
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۴ دفاع

۳۴۳ a2
433 ا۱ سانتر  ۴۴۲ a1 دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۱سانتر
۳۴۳ ا۱ سانتر
۴۳۳ ا۳ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع

۳۴۳ a3
433 ا۱ سانتر  ۴۴۲ a1 دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۱ سانتر
۳۴۳ ا۱ سانتر
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع

۳۴۳ a4

ضد سیستم ۳۴۳ اگر استراتژی حریف  پاس کوتاه باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف آفتابی ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی
سیستم حریف
۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ a1 دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۳۴۳ ا۱ سانتر
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ a1 دفاع

۳۴۳ a1
433 ا۱ سانتر  ۴۴۲ a1 دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۱ سانتر
۳۴۳ ا۱ سانتر
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۴ دفاع

۳۴۳ a2
433 ا۱ سانتر  ۴۴۲ a1 دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۱سانتر
۳۴۳ ا۱ سانتر
۴۳۳ ا۳ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع

۳۴۳ a3
433 ا۱ سانتر  ۴۴۲ a1 دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۱ سانتر
۳۴۳ ا۱ سانتر
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع

۳۴۳ a4

 موفق باشید

برچسب ها:

| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 5