صفحه اول تماس با ما RSS قالب وبلاگ
ضد سیستم
myfc.ir
علیرضا 1393/8/25
علیرضا 1393/8/14

ضد سیستم ۴۵۱ اگر استراتژی حریف دفاع باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف ابری ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی سیستم حریف
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۵۱ ا۲ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۳۳ a2 پرس
۳۵۲ ا۲ پرس
مشابه
۴۵۱ a1
451 ا۴ دفاع
۴۴۲ ا۴ دفاع
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۴۲ ا۲ دفاع
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۴ سانتر
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۴ پرس
۴۵۱ a2
451 ا۴ دفاع ۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۵۱ a4 دفاع
۴۳۳ ا۴ سانتر
۴۵۱ a1 دفاع
۴۳۳ ا۴ پرس
۴۵۱ a3
451 ا۱ دفاع
مشابه
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۴۲ ا۲ دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر
۴۴۲ a1 دفاع
۴۴۲ ۱a دفاع
۳۵۲ ا۲ پرس
۴۵۱ a4

ضد سیستم ۴۵۱ اگر استراتژی حریف پرس باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف ابری ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی سیستم حریف
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۳دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۵۱ ا۱دفاع
۴۵۱ a1
451 ا۴ دفاع ۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۴۲ ا۲ دفاع
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۵۱ a2
451 ا۴ دفاع
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۵۱ a4 دفاع
۴۳۳ ا۴ سانتر
۴۵۱ a4 دفاع
۴۳۳ ا۴ پرس
۴۵۱ a3
451 ا۱ دفاع
مشابه
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر
۴۴۲ a3 دفاع
۴۳۳ ا۳ پرس
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۵۱ a4
 ضد سیستم ۴۵۱ اگر استراتژی حریف حمله باشه :
ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف ابری ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی سیستم حریف
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۱سانتر
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۳دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۲ پاس کوتاه
۴۵۱ a1
451 ا۴ دفاع
۴۴۲ ا۲ دفاع
۴۳۳ ا۱سانتر
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۴۲ ا۲ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۲ پاس کوتاه
۴۵۱ a2
451 ا۴ دفاع
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱سانتر
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۵۱ a4 دفاع
۴۳۳ ا۴ سانتر
۴۵۱ a4 دفاع
۴۳۳ ا۴ پرس
۴۳۳ ا۲ پاس کوتاه
۴۵۱ a3
451 ا۱ دفاع
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۳ سانتر
۴۴۲ a1 دفاع
۴۳۳ ا۳ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۲ پاس کوتاه
۴۵۱ a4

 ضد سیستم ۴۵۱ اگر استراتژی حریف پاس بلند باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف ابری ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی سیستم حریف
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۱سانتر
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۳دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۲ پاس کوتاه
۴۵۱ a1
451 ا۴ دفاع
۴۴۲ ا۲ دفاع
۴۳۳ ا۱سانتر
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۴۲ ا۲ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۲ پاس کوتاه
۴۵۱ a2
451 ا۴ دفاع
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱سانتر
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۵۱ a4 دفاع
۴۳۳ ا۴ سانتر
۴۵۱ a4 دفاع
۴۳۳ ا۴ پرس
۴۳۳ ا۲ پاس کوتاه
۴۵۱ a3
451 ا۱ دفاع
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۳ سانتر
۴۴۲ a1 دفاع
۴۳۳ ا۳ پرس$
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۲ پاس کوتاه
۴۵۱ a4

 ضد سیستم ۴۵۱ اگر استراتژی حریف پاس کوتاه  باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف ابری ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی سیستم حریف
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۱سانتر
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۳دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۲ پاس کوتاه
۴۵۱ a1
451 ا۴ دفاع
۴۴۲ ا۲ دفاع
۴۳۳ ا۱سانتر
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۴۲ ا۲ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۲ پاس کوتاه
۴۵۱ a2
451 ا۴ دفاع
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱سانتر
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۵۱ a4 دفاع
۴۳۳ ا۴ سانتر
۴۵۱ a4 دفاع
۴۳۳ ا۴ پرس
۴۳۳ ا۲ پاس کوتاه
۴۵۱ a3
451 ا۱ دفاع
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۳ سانتر
۴۴۲ a1 دفاع
۴۳۳ ا۳ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۲ پاس کوتاه
۴۵۱ a4

ضد سیستم ۴۵۱ اگر استراتژی حریف ضد حمله  باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف ابری ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی سیستم حریف
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۱سانتر
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۳دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۲ پاس کوتاه
۴۵۱ a1
451 ا۴ دفاع
۴۴۲ ا۲ دفاع
۴۳۳ ا۱سانتر
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۴۲ ا۲ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۲ پاس کوتاه
۴۵۱ a2
451 ا۴ دفاع
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱سانتر
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۵۱ a4 دفاع
۴۳۳ ا۴ سانتر
۴۵۱ a4 دفاع
۴۳۳ ا۴ پرس
۴۳۳ ا۲ پاس کوتاه
۴۵۱ a3
451 ا۱ دفاع
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۳ سانتر
۴۴۲ a1 دفاع
۴۳۳ ا۳ پرس$
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۲ پاس کوتاه
۴۵۱ a4

ضد سیستم ۴۵۱ اگر استراتژی حریف سانتر باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف ابری ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی سیستم حریف
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۱سانتر
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۳دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۲ پاس کوتاه
۴۵۱ a1
451 ا۴ دفاع
۴۴۲ ا۲ دفاع
۴۳۳ ا۱سانتر
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۴۲ ا۲ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۲ پاس کوتاه
۴۵۱ a2
451 ا۴ دفاع
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱سانتر
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۵۱ a4 دفاع
۴۳۳ ا۴ سانتر
۴۵۱ a4 دفاع
۴۳۳ ا۴ پرس
۴۳۳ ا۲ پاس کوتاه
۴۵۱ a3
451 ا۱ دفاع
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۳ سانتر
۴۴۲ a1 دفاع
۴۳۳ ا۳ پرس$
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۲ پاس کوتاه
۴۵۱ a4

موفق باشید

alinet.samenblog.com

برچسب ها:

| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 5
علیرضا 1393/8/14

ضد سیستم ۳۴۳ اگر استراتژی حریف دفاع باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف آفتابی ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی
سیستم حریف
۴۵۱ ا۴ دفاع ۴۵۱ ا۳دفاع*
۴۵۱ ا۴ دفاع*
۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ a3 دفاع

۳۴۳ a1
451 ا۴ دفاع ۴۵۱ ا۳ دفاع*
۴۵۱ ا۱ دفاع *
۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۴ دفاع

۳۴۳ a2
451 ا۱ دفاع ۴۵۱ ا۳ دفاع ۴۳۳ ا۱سانتر ۴۳۳ ا۳ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع

۳۴۳ a3
451 ا۳ دفاع ۴۵۱ a3 دفاع*
۴۵۱ a1  دفاع*
۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع

۳۴۳ a4

ضد سیستم ۳۴۳ اگر استراتژی حریف پرس باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف آفتابی ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی سیستم حریف
۴۵۱ ا۴ دفاع*
۴۵۱ ا۳ دفاع*
۴۵۱ ا۴دفاع ۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۴۲ ا۲ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۳۴۳ a1
451 ا۴ دفاع ۴۵۱ ا۴ دفاع ۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۴۲ ا۲ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۳۴۳ a2
451 ا۱ دفاع ۴۵۱ ا۴ دفاع ۴۳۳ ا۱سانتر
۴۴۲ ا۲ دفاع
۴۳۳ ا۳ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۳۴۳ a3
451 ا۳ دفاع ۴۵۱ ۳a دفاع ۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۴۲ ا۲ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۳۴۳ a4

ضد سیستم ۳۴۳ اگر استراتژی حریف سانتر باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف ابری ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی سیستم حریف
۴۵۱ ا۴ دفاع ۴۵۱ ا۴دفاع*
۴۴۲ ا۳ دفاع*
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۳۴۳ a1
451 ا۴ دفاع ۴۵۱ ا۴ دفاع*
۴۴۲ ا۱ دفاع*
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۳۴۳ a2
451 ا۴ دفاع ۴۵۱ ا۳ دفاع*
۴۴۲ ا۱ دفاع*
۴۳۳ ا۱سانتر
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۳ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۳۴۳ a3
451 ا۳ دفاع ۴۵۱ ا۳ دفاع*
۴۴۲ ا۱ دفاع *
۴۳۳ ا۴ سانتر
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۳۴۳ a4

ضد سیستم ۳۴۳ اگر استراتژی حریف حمله باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف آفتابی ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی
سیستم حریف
۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ a1 دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۳۴۳ ا۱ سانتر
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ a1 دفاع

۳۴۳ a1
433 ا۱ سانتر  ۴۴۲ a1 دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۱ سانتر
۳۴۳ ا۱ سانتر
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۴ دفاع

۳۴۳ a2
433 ا۱ سانتر  ۴۴۲ a1 دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۱سانتر
۳۴۳ ا۱ سانتر
۴۳۳ ا۳ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع

۳۴۳ a3
433 ا۱ سانتر  ۴۴۲ a1 دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۱ سانتر
۳۴۳ ا۱ سانتر
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع

۳۴۳ a4

ضد سیستم ۳۴۳ اگر استراتژی حریف ضد حمله باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف آفتابی ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی
سیستم حریف
۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ a1 دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۳۴۳ ا۱ سانتر
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ a1 دفاع

۳۴۳ a1
433 ا۱ سانتر  ۴۴۲ a1 دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۱ سانتر
۳۴۳ ا۱ سانتر
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۴ دفاع

۳۴۳ a2
433 ا۱ سانتر  ۴۴۲ a1 دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۱سانتر
۳۴۳ ا۱ سانتر
۴۳۳ ا۳ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع

۳۴۳ a3
433 ا۱ سانتر  ۴۴۲ a1 دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۱ سانتر
۳۴۳ ا۱ سانتر
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع

۳۴۳ a4

ضد سیستم ۳۴۳ اگر استراتژی حریف  پاس بلند باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف آفتابی ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی
سیستم حریف
۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ a1 دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۳۴۳ ا۱ سانتر
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ a1 دفاع

۳۴۳ a1
433 ا۱ سانتر  ۴۴۲ a1 دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۱ سانتر
۳۴۳ ا۱ سانتر
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۴ دفاع

۳۴۳ a2
433 ا۱ سانتر  ۴۴۲ a1 دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۱سانتر
۳۴۳ ا۱ سانتر
۴۳۳ ا۳ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع

۳۴۳ a3
433 ا۱ سانتر  ۴۴۲ a1 دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۱ سانتر
۳۴۳ ا۱ سانتر
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع

۳۴۳ a4

ضد سیستم ۳۴۳ اگر استراتژی حریف  پاس کوتاه باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف آفتابی ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی
سیستم حریف
۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ a1 دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۳۴۳ ا۱ سانتر
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ a1 دفاع

۳۴۳ a1
433 ا۱ سانتر  ۴۴۲ a1 دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۱ سانتر
۳۴۳ ا۱ سانتر
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۴ دفاع

۳۴۳ a2
433 ا۱ سانتر  ۴۴۲ a1 دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۱سانتر
۳۴۳ ا۱ سانتر
۴۳۳ ا۳ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع

۳۴۳ a3
433 ا۱ سانتر  ۴۴۲ a1 دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۱ سانتر
۳۴۳ ا۱ سانتر
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع

۳۴۳ a4

 موفق باشید

برچسب ها:

| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 5
علیرضا 1393/8/14

ضد سیستم ۳۵۲ اگر استراتژی حریف دفاع باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف آفتابی ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی
سیستم حریف
۴۵۱ ا۱ دفاع ۴۵۱ ا۳دفاع ۴۳۳ ا۳ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ a1 دفاع

۳۵۲ a1
451 ا۱ دفاع ۴۵۱ ا۳ دفاع ۴۳۳ ا۳ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۴ دفاع

۳۵۲ a2
451 ا۱ دفاع ۴۵۱ ا۳ دفاع ۴۳۳ ا۳سانتر ۴۳۳ ا۳ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع

۳۵۲ a3
451 ا۳ دفاع
۴۵۱ a1  دفاع
۴۵۱ a3 دفاع
۴۵۱ a1  دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع

۳۵۲ a4

ضد سیستم ۳۵۲ اگر استراتژی حریف پرس باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف آفتابی ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی سیستم حریف
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۵۱ ا۱دفاع
۴۵۱ ا۱دفاع ۴۳۳ ا۳ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۳ دفاع
۳۵۲ a1
451 ا۱ دفاع
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۵۱ ا۳ دفاع ۴۳۳ ا۳ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۳ دفاع
۳۵۲ a2
451 ا۱ دفاع
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۵۱ ا۳ دفاع ۴۳۳ ا۳سانتر ۴۳۳ ا۳ پرس
۴۴۲ ا۳ دفاع
۳۵۲ a3
451 ا۴ دفاع ۴۵۱ ۴a دفاع ۴۳۳ ا۳ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۳ دفاع
۳۵۲ a4

ضد سیستم ۳۵۲ اگر استراتژی حریف حمله باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف آفتابی ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی
سیستم حریف
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر
۴۵۱ ا۱دفاع
۴۳۳ ا۳ پرس
۴۳۳ ا۳ سانتر
۳۴۳ ا۴ سانتر
۴۳۳ ا۱ پرس
۳۵۲ a1
442 ا۲ دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر
۴۵۱ ا۲ دفاع
۴۳۳ ا۳ پرس
۴۳۳ ا۳ سانتر
۳۴۳ ا۴ سانتر
۴۳۳ ا۱ پرس
۳۵۲ a2
442 ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر
۴۵۱ ا۲ دفاع
۴۳۳ ا۳ پرس
۴۳۳ ا۳سانتر
۳۴۳ ا۴ سانتر
۴۳۳ ا۳ پرس
۳۵۲ a3
442 ا۱ دفاع
۴۵۱ a1  دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۵۱ a1  دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر
۳۴۳ ا۴ سانتر
۴۳۳ ا۱ پرس
۳۵۲ a4

ضد سیستم ۳۵۲ اگر استراتژی حریف ضد حمله باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف آفتابی ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی
سیستم حریف
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر
۴۵۱ ا۱دفاع
۴۳۳ ا۳ پرس
۴۳۳ ا۳ سانتر
۳۴۳ ا۴ سانتر
۴۳۳ ا۱ پرس
۳۵۲ a1
442 ا۲ دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر
۴۵۱ ا۲ دفاع
۴۳۳ ا۳ پرس
۴۳۳ ا۳ سانتر
۳۴۳ ا۴ سانتر
۴۳۳ ا۱ پرس
۳۵۲ a2
442 ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر
۴۵۱ ا۲ دفاع
۴۳۳ ا۳ پرس
۴۳۳ ا۳سانتر
۳۴۳ ا۴ سانتر
۴۳۳ ا۳ پرس
۳۵۲ a3
442 ا۱ دفاع
۴۵۱ a1  دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۵۱ a1  دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر
۳۴۳ ا۴ سانتر
۴۳۳ ا۱ پرس
۳۵۲ a4

ضد سیستم ۳۵۲ اگر استراتژی حریف پاس کوتاه باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف آفتابی ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی
سیستم حریف
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۴۲ ا۲ دفاع
۵۱ ا۳دفاع
۴۴۲ ا۲ دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۳۵۲ a1
451 ا۱ دفاع
۴۴۲ ا۲ دفاع
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۴ دفاع

۳۵۲ a2
451 ا۱ دفاع
۴۴۲  ا۳ دفاع
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۳سانتر ۴۳۳ ا۳ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع

۳۵۲ a3
451 ا۳ دفاع
۴۵۱ a1  دفاع
۴۵۱ a3 دفاع
۴۵۱ a1  دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر
۳۴۳ ا۳ سانتر
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع

۳۵۲ a4

ضد سیستم ۳۵۲ اگر استراتژی حریف پاس بلند باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف آفتابی ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی
سیستم حریف
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر
۴۵۱ ا۳دفاع
۴۳۳ ا۳ پرس
۴۳۳ ا۳ سانتر
۳۴۳ ا۴ سانتر
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ a1 دفاع

۳۵۲ a1
451 ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۳ پرس
۴۳۳ ا۳ سانتر
۳۴۳ ا۴ سانتر
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۴ دفاع

۳۵۲ a2
451 ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۳ پرس
۴۳۳ ا۳سانتر
۳۴۳ ا۴ سانتر
۴۳۳ ا۳ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع

۳۵۲ a3
433 ا۳ سانتر
۴۵۱ a1  دفاع
۴۳۳ ا۳ پرس
۴۵۱ a1  دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر
۳۴۳ ا۴ سانتر
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع

۳۵۲ a4

ضد سیستم ۳۵۲ اگر استراتژی حریف سانتر باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف آفتابی ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی
سیستم حریف
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۴۲ ا۲ دفاع
۵۱ ا۳دفاع
۴۴۲ ا۲ دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۳۵۲ a1
451 ا۱ دفاع
۴۴۲ ا۲ دفاع
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۴ دفاع

۳۵۲ a2
451 ا۱ دفاع
۴۴۲  ا۳ دفاع
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۳سانتر ۴۳۳ ا۳ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع

۳۵۲ a3
451 ا۳ دفاع
۴۵۱ a1  دفاع
۴۵۱ a3 دفاع
۴۵۱ a1  دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر
۳۴۳ ا۳ سانتر
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع

۳۵۲ a4

موفق باشید

alinet.samenblog.com

برچسب ها:

| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 11
علیرضا 1393/8/14

ضد سیستم ۴۳۳ اگر استراتژی حریف دفاع باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف ابری ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی سیستم حریف
۴۵۱ ا۴ دفاع ۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۵۱ ا۲ دفاع
۴۳۳ ا۱  سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳a1
451 ا۴ دفاع ۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ a2
451 ا۱ دفاع ۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۵۱ a2 دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ a3
451 ا۱ دفاع ۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۳۳ a4

ضد سیستم ۴۳۳ اگر استراتژی حریف پرس باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف ابری ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی سیستم حریف
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۵۱ ا۲ دفاع
۴۳۳ ا۱  سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۳۳a1
451 ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۴ دفاع ۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۳۳ a2
451 ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۵۱ a2 دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ a3
451 ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع ۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۳۳ a4

ضد سیستم ۴۳۳ اگر استراتژی حریف حمله باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف ابری ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی سیستم حریف
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲  ا۱ دفاع
۴۳۳ a1
451 ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۳ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ a2
451 ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۱سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲  ا۱ دفاع
۴۳۳a3
451 ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۳ پرس
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ۲دفاع
۴۳۳ a4

 

ضد سیستم ۴۳۳ اگر استراتژی حریف ضد حمله باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف ابری ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی سیستم حریف
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲  ا۱ دفاع
۴۳۳ a1
451 ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۳ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ a2
451 ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۳۳ ا۱سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲  ا۱ دفاع
۴۳۳a3
451 ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ۲دفاع
۴۳۳ a4

 

ضد سیستم ۴۳۳ اگر استراتژی حریف پاس کوتاه باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف ابری ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی سیستم حریف
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۴ دفاع ۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲  ا۱ دفاع
۴۳۳ a1
451 ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۴ دفاع ۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۳ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ a2
451 ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع ۴۳۳ ا۱سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲  ا۱ دفاع
۴۳۳a3
451 ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع ۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ۲دفاع
۴۳۳ a4

 

ضد سیستم ۴۳۳ اگر استراتژی حریف پاس بلند باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف ابری ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی سیستم حریف
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲  ا۱ دفاع
۴۳۳ a1
451 ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۳ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ a2
451 ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۳۳ ا۱سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲  ا۱ دفاع
۴۳۳a3
451 ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ۲دفاع
۴۳۳ a4

 

ضد سیستم ۴۳۳ اگر استراتژی حریف سانتر باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف ابری ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی سیستم حریف
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۵۱ ا۲ دفاع
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ a1
451 ا۴ دفاع ۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ a2
451 ا۲ دفاع
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ a3
451 ا۱ دفاع ۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ a4

موفق باشید

برچسب ها:

| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 13