صفحه اول تماس با ما RSS قالب وبلاگ
ضد سیستم 4.4.2
myfc.ir
علیرضا 1393/8/25
علیرضا 1393/8/14


ضد سیستم ۴۴۲ اگر استراتژی حریف دفاع باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف ابری ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی سیستم حریف
۴۵۱ ا۱ دفاع ۴۵۱ ا۱دفاع ۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس ۴۴۲ a1
451 ا۴ دفاع
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۵۱ a3 دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس ۴۴۲ a2
451 ا۳ دفاع
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۳سانتر ۴۳۳ ا۳ پرس ۴۴۲ a3
451 ا۴ دفاع ۴۵۱ ۳a دفاع ۴۳۳ ا۴ سانتر ۴۳۳ ا۴ پرس ۴۴۲ a4

ضد سیستم ۴۴۲ اگر استراتژی حریف پرس باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف ابری ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی سیستم حریف
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۴۲ a1
451 ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۳ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۴۲ a2
451 ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۴۲ ا۴ دفاع
۴۵۱ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۱سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۴۲ a3
451 ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع ۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۲ پرس
۴۴۲ ا۲ دفاع
۴۴۲ a4

ضد سیستم ۴۴۲ اگر استراتژی حریف حمله باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف ابری ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی سیستم حریف
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس ۴۴۲ a1
451 ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس ۴۴۲ a2
451 ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس ۴۴۲ a3
451 ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۴۲ ا۳ دقاع
۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس ۴۴۲ a4

ضد سیستم ۴۴۲ اگر استراتژی حریف ضد حمله باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف ابری ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی سیستم حریف
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس ۴۴۲ a1
451 ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس ۴۴۲ a2
451 ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس ۴۴۲ a3
451 ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۴۲ ا۳ دقاع
۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس ۴۴۲ a4

ضد سیستم ۴۴۲ اگر استراتژی حریف  پاس کوتاه باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف ابری ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی سیستم حریف
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس ۴۴۲ a1
451 ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس ۴۴۲ a2
451 ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس ۴۴۲ a3
451 ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۴۲ ا۳ دقاع
۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس ۴۴۲ a4

ضد سیستم ۴۴۲ اگر استراتژی حریف پاس بلند باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف ابری ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی سیستم حریف
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس ۴۴۲ a1
451 ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس ۴۴۲ a2
451 ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس ۴۴۲ a3
451 ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۴۲ ا۳ دقاع
۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس ۴۴۲ a4

ضد سیستم ۴۴۲ اگر استراتژی حریف سانتر باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف ابری ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی سیستم حریف
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس ۴۴۲ a1
451 ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس ۴۴۲ a2
451 ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس ۴۴۲ a3
451 ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۴۲ ا۳ دقاع
۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس ۴۴۲ a4

موفق باشید

alinet.samenblog.com

برچسب ها:

| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 6