صفحه اول تماس با ما RSS قالب وبلاگ
ضد سیستم 4.3.3
myfc.ir
علیرضا 1393/8/25
علیرضا 1393/8/14

ضد سیستم ۴۳۳ اگر استراتژی حریف دفاع باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف ابری ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی سیستم حریف
۴۵۱ ا۴ دفاع ۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۵۱ ا۲ دفاع
۴۳۳ ا۱  سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳a1
451 ا۴ دفاع ۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ a2
451 ا۱ دفاع ۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۵۱ a2 دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ a3
451 ا۱ دفاع ۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۳۳ a4

ضد سیستم ۴۳۳ اگر استراتژی حریف پرس باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف ابری ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی سیستم حریف
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۵۱ ا۲ دفاع
۴۳۳ ا۱  سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۳۳a1
451 ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۴ دفاع ۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۳۳ a2
451 ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۵۱ a2 دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ a3
451 ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع ۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۳۳ a4

ضد سیستم ۴۳۳ اگر استراتژی حریف حمله باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف ابری ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی سیستم حریف
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲  ا۱ دفاع
۴۳۳ a1
451 ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۳ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ a2
451 ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۳۳ ا۱سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲  ا۱ دفاع
۴۳۳a3
451 ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۳ پرس
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ۲دفاع
۴۳۳ a4

 

ضد سیستم ۴۳۳ اگر استراتژی حریف ضد حمله باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف ابری ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی سیستم حریف
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲  ا۱ دفاع
۴۳۳ a1
451 ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۳ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ a2
451 ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۳۳ ا۱سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲  ا۱ دفاع
۴۳۳a3
451 ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ۲دفاع
۴۳۳ a4

 

ضد سیستم ۴۳۳ اگر استراتژی حریف پاس کوتاه باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف ابری ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی سیستم حریف
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۴ دفاع ۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲  ا۱ دفاع
۴۳۳ a1
451 ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۴ دفاع ۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۳ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ a2
451 ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع ۴۳۳ ا۱سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲  ا۱ دفاع
۴۳۳a3
451 ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع ۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ۲دفاع
۴۳۳ a4

 

ضد سیستم ۴۳۳ اگر استراتژی حریف پاس بلند باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف ابری ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی سیستم حریف
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲  ا۱ دفاع
۴۳۳ a1
451 ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر ۴۳۳ ا۳ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ a2
451 ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۳۳ ا۱سانتر ۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲  ا۱ دفاع
۴۳۳a3
451 ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ۲دفاع
۴۳۳ a4

 

ضد سیستم ۴۳۳ اگر استراتژی حریف سانتر باشه :

ضد سیستم زمین حریف بارانی ضد سیستم زمین حریف ابری ضد سیستم خانه بارانی ضد سیستم خانه آفتابی سیستم حریف
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۵۱ ا۲ دفاع
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۳ سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ a1
451 ا۴ دفاع ۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ a2
451 ا۲ دفاع
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ a3
451 ا۱ دفاع ۴۴۲ ا۳ دفاع
۴۵۱ ا۴ دفاع
۴۳۳ ا۱ سانتر
۴۵۱ ا۱ دفاع
۴۳۳ ا۱ پرس
۴۴۲ ا۱ دفاع
۴۳۳ a4

موفق باشید

برچسب ها:

| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 13